வெள்ளி, 25 நவம்பர், 2016

தீமையின்றி ஈட்டிய பணம் அறத்தையும்


பொருட்பால்
கூழியல்
பொருள் செயல்வகை

அறன்ஈனும் இன்பமும் ஈனும் திறன்றிந்து
தீதின்றி வந்த பொருள்.              குறள் 754
அறத்தை தரும் இன்பத்தையும் தரும் சேர்க்கும் திறம் அறிந்து
தீமைஇல்லாமல் ஈட்டிவந்த பணம்.        பாமரன் பொருள்

புதன், 23 நவம்பர், 2016

செல்வரை எல்லாரும் சிறப்பு செய்வர்

பொருட்பால்
கூழியல்
பொருள் செயல்வகை
பொருளல் லவரைப் பொருளாகச் செய்யும்
பொருளல்லது இல்லை பொருள்.         குறள் 751
மதிக்கத் தகாதவரையும்  மதிக்கும்படி செய்யக்கூடியது
பணத்தைத் தவிர வேறு பொருள் இல்லை       பாமரன் பொருள்