சனி, 25 மார்ச், 2017

தலைவர் இல்லையென்றால் நிலைத்து நிற்காது

பொருட்பால்
குறள் இயல் படையியல்
அதிகாரம்; படைமாட்சி

உறுப்பமைந்து ஊறஞ்சா வெல்படை வேந்தன்
வெறுக்கையுள் எல்லாந் தலை   குறள் எண் 761
நால்வகை படை உறுப்புகள் அமைந்து இடையூறுகளுக்கு அஞ்சாது வெல்லும் படையே ஆள்வோரின்
செல்வத்துள் எல்லாம் சிறந்தது.  பாமரன் பொருள்


உலைவிடத்து ஊறஞ்சா வன்கண் தொலைவிடத்துத்
தொல்படைக் கல்லால் அரிது    குறள் எண் 762
அழிவு வந்தபோதும் இடையூறுகளுக்கு அஞ்சாத வீரம் வழிவழியாக வரும்
படைக்கு அல்லாது மற்றவருக்கு வராது   பாமரன் பொருள்