புதன், 16 ஏப்ரல், 2014

பகிர்ந்துண்ணும் பழக்கம் உள்ளவர்களுக்கே மேன்மை உண்டு

திருக்குறள்  
பொருட்பால்   
அரசியல் 
அதிகாரம்  சுற்றந்தழால்


பற்றற்ற கண்ணும் பழைமைபா ராட்டுதல்
சுற்றத்தார் கண்ணே உள.     குறள் # 521
வறியவனான நேரத்திலும் பழையஉறவைப் பாராட்டும் பண்பு
உறவினர்களிடம் மட்டுமே உண்டு.    பாமரன் பொருள்.

விருப்பறாச் சுற்றம் இயையின் அருப்பறா
ஆக்கம் பலவும் தரும்     குறள் # 522
அன்பு நீங்காத உறவினர் ஒருவனுக்குக் கிடைத்தால் வளர்ச்சி குறையாத
மேன்மைகள் பலவும் தரும்.  பாமரன் பொருள்.